1., 2. i 29. pješačka divizija napale su s plaže Omaha kako bi proširile vrh plaže i povezale se sa svojim saveznicima.

Prvi se povezao s Britancima i gurnuo prema Caumont-l'Êventéu protiv slabljenja otpora.
29. borio se prema jugu i zapadu i povezao se sa snagama s plaže Utah, dok je 2. napao zajedno s obema i osigurao razmak između njih.
101. zrakoplovna divizija zauzela je Karentan nakon žestokih borbi, a 82. zrakoplovna divizija, koja je kasnije pojačana 90. pješačkom divizijom, suočila se s isto tako jakom oporbom šireći mostobrane preko rijeke Merderet.
Četvrta pješačka divizija borila se duž obale prema Montebourgu, dok su Snage Commonwealtha bijele žestoke protunapade oko Caena.
Iza rastuće obale plaže nastavilo se neumorno nakupljanje trupa i zaliha.

Traži u blizini (Nađi me)

Odaberite datum


Traži Reset

Proizlaziti 0


Kliknite marker da biste stigli

Ovdje možete staviti svoj komentar za društvene mreže